Eerste maatschappelijke visitatie is een feit!

12 januari 2019

In de periode tussen maart en september 2018 heeft Volksbelang haar eerste maatschappelijke visitatie doorlopen. Door middel van de visitatie hebben we vanuit een breed spectrum de spiegel voorgehouden gekregen en geven de uitkomsten een goed beeld van waar we als organisatie staan en waar voor ons de komende jaren de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten liggen. Deze vormen voor ons een goede basis en leidraad om zowel intern als met onze stakeholders het gesprek aan te gaan over de toekomstrichting en –mogelijkheden van Volksbelang. In samenhang daarmee bekijken we ook hoe we daaraan bestuurlijk en organisatorisch de best mogelijke invulling kunnen geven. 

Bestuurlijke reactie

De resultaten van de visitatie, waarin is teruggekeken naar de voorafgaande vier jaar, zijn voor ons zonder meer herkenbaar en te plaatsen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die we in de achterliggende periode hebben doorlopen. De beoordelingsvelden, die betrekking hebben op “het presteren naar opgaven en ambities” en “het presteren volgens belanghebbenden” vormen voor ons een bevestiging dat we als relatief kleine organisatie in staat zijn (geweest) aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in Helmond op een professionele en gestructureerde manier invulling te geven. Een invulling die bovendien naar tevredenheid van onze huurders en andere stakeholders heeft plaatsgevonden. Op het gebied van kwaliteit van de wijken en buurten krijgen we zelfs extra complimenten omdat we hierin proactief zijn en samen met partners continu naar mogelijkheden zoeken. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn projecten zoals Aanpak achter de voordeur, Wonen X-tra en het manifest “Antwoord op kwetsbaarheid” waar we mede een voortrekkersrol vervullen. Fysiek wordt met name de grootschalige herstructurering in de Binnenstad aangehaald. Deze waardering, maar ook uitspraken zoals “Volksbelang staat echt voor de doelgroep”, “is sociaal en betrokken” zijn voor ons van groot belang en vormen voor ons de legitimatie voor ons bestaan en voor de rol die we in de lokale en regionale woningmarkt vervullen. Als we kijken naar onze score op “het presteren naar vermogen” dan is deze op basis van vermogensinzet en doelmatigheid goed te noemen. Helaas, maar begrijpelijk wordt echter het gewogen eindcijfer beïnvloed door het feit dat Volksbelang door de Autoriteit Woningcorporaties onder verscherpt toezicht is gesteld. Een gegeven waarin we al diverse slagen hebben gemaakt en waar we nog steeds volop aan werken. Dat geldt ook voor het prestatieveld “governance”, waarvan we de score kunnen plaatsen tegen de achtergrond van de traditionele bestuurscultuur die Volksbelang tot voor enkele jaren terug nog kende. Ook op dit vlak hebben we met o.a. de nieuwe invulling van 3 commissariszetels al aanzienlijke stappen gezet. Dat neemt niet weg dat we ook in de nabije toekomst nog verdere stappen zullen nemen en onze governance zullen optimaliseren.

Aandachts- en verbeterpunten

De aandachts- en verbeterpunten, die in het visitatierapport zijn geformuleerd, nemen we ter harte. Ze vormen goede aanknopingspunten om daarmee gemotiveerd aan de slag te gaan. Dat doen we in de context van onze centrale bedrijfsdoelstelling dat we nu en in de toekomst in staat moeten zijn onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen op een (financieel) verantwoorde wijze te realiseren. De huurder staat te allen tijde centraal. 2 Indien zich in de komende jaren omstandigheden voordoen, die beperkingen op zouden leveren voor een goede en verantwoorde invulling van onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke rol, dan zullen we niet schromen om de mogelijkheden te verkennen (bijvoorbeeld in de vorm van meer structurele samenwerking) om die beperkingen op te heffen.

Afronding

We kijken met een goed gevoel terug op het visitatietraject. De contacten met de vertegenwoordigers van het bureau “Procorp” zijn prettig verlopen en de gesprekken met de leden van de visitatiecommissie zijn als leerzaam en waardevol ervaren. En niet in de laatste plaats zijn we onze stakeholders bijzonder erkentelijk voor hun informatieve en constructieve bijdragen.

Vistitatierapport inzien?

Het visitatierapport over de periode 2014-2017 kunt u hier downloaden.