Visie op toezicht


Met invoering van de woningwet per 1 juli 2015 is het 'speelveld' voor woningcorporaties veranderd. Dat heeft ook impact op de taak van commissarissen. In de Woningwet staat dat de commissarissen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang van naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Deze drie belangen kunnen door elk lid van de Raad van Commissarissen verschillend geinterpreteerd worden en de drie te behartigen belangen kunnen op gespannen voet staan met elkaar. In de Governancecode woningcorporaties is afgesproken dat corporaties een visie op toezicht en bestuur opstellen.

Hier kunt u de gezamenlijke visie op toezicht van de RvC en bestuur downloaden:

Visie op toezicht