Algemene Ledenvergadering 2020

 


Vanwege de Covid-19/Corona richtlijnen is de Algemene ledenvergadering van 26 oktober hybride gehouden. De vergadering kon zowel live als online worden bijgewoond. Zoals de Tijdelijke Wet Covid voorschrijft, verstrekken wij hierbij de gestelde vragen en de antwoorden daarop. Tevens verstrekken wij de gebruikte presentatie.

Vraag heer Jegerings:

N.a.v. de notulen van 17 februari 2020 bij agendapunt 8, Profiel directeur/bestuur. De heer Jegerings benoemt het uitgangspunt dat de RvC hanteert bij de selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. Door de voorzitter RvC werd aangegeven dat hier het huurdersbelang nadrukkelijk is terug te vinden. Toon vindt dit onvoldoende terug.

Ger de Wilde licht toe dat het profiel door de RvC is opgesteld en geeft aan wat hier bedoeld wordt. Zoals ook zojuist bij de introductie bij Paul Terwisscha is genoemd, is in het profiel dat door de RvC is opgesteld  met name de huurder een belangrijke factor. De nieuwe directeur-bestuurder moet gevoel hebben bij hoe met huurders wordt omgegaan, hij moet een luisterend oor hebben voor zaken die spelen bij huurders.

Vraag mevrouw Kivits:
N.a.v. agendapunt 9, verlenging vaststellingstermijn jaarrekening 2020. Vorig jaar heeft Volksbelang (in het Huukske) samen met de HBVV onder begeleiding van Groep 5700 veelvuldig overleg gehad over hoe Volksbelang er in de toekomst uit zou moeten zien. Bea Kivits geeft aan dat in dat overleg de huurder bovenaan staat. Het zou zonde zijn dat een corporatie die meer dan 100 jaar bestaat er niet zou zijn. De vraag is of er iets gedaan is met de uitkomsten van dit onderzoek.

Antwoord
Ger de Wilde (voorzitter RvC) geeft aan dat de suggesties die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen (hoe het zou moet/kunnen of anders aangepakt zouden moeten worden) schriftelijk zijn vastgelegd. Deze zaken zijn intern meegenomen en waar mogelijk toegepast. In de komende jaren zullen we dit merken. Ger de Wilde bevestigt dat de huurder bovenaan blijft staan. Dat is de hoofdreden dat wij hebben gezegd dat Volksbelang bestaansrecht heeft. De kleinschaligheid van Volksbelang is een pre voor deze organisatie.

Vraag heer van Hoof:

N.a.v. agendapunt 10: Vereniging of stichting? Kan de vereniging meebeslissen over de omzetting van vereniging naar stichting?

Antwoord:

Jazeker, de Algemene ledenvergadering beslist op een voorstel van het bestuur.

Vraag Fam. Van Lierop:

N.a.v. agendapunt 10: Vereniging of stichting? Gezien de omstandigheden die zich nu voor doen (het corona virus) er  een zeer beperkt aantal leden  aanwezig kunnen (mogen) zijn, zal het toch niet zo zijn dat een zo belangrijke beslissing welke in  agenda punt 10 (vereniging of stichting) aan de orde komt bekrachtigd gaat worden.

Agenda punt 10 vinden wij te zwaar wegend om in deze situatie daar nu een besluit over te nemen laat ons dat naar een later tijdstip verschuiven zodat iedereen aanwezig kan (mag) zijn.

Antwoord:

In de vergadering van 26 oktober 2020 heeft het bestuur de plus- en minpunten van de beide rechtsvormen toegelicht, en de redenen om Volksbelang naar een Stichting om te willen vormen. Besluitvorming vindt in een van de volgende vergaderingen pas plaats. Een verandering van rechtsvorm (van vereniging naar stichting) wordt ruim op tijd geagendeerd, waarbij ook de statuten van de nieuwe rechtsvorm ter inzage liggen.

Vraag mevrouw Corstens:

Rondvraag. Hoe is het beleid van Volksbelang ten opzichte van het huisvesten van vluchtelingen in de wijk Jeruzalem ? Worden alle huizen die leegkomen, aan hen toegewezen ?

Antwoord:

Neen. Toewijzing van woningen aan statushouders gebeurt in al onze woningen, dus ook Jeruzalem.