Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement en een profielschets (er is een aparte profielschets voor de bestuurder). Twee van de leden van de Raad van Commissarissen komen uit de kring van huurders of uit organisaties die werkzaam zijn in het belang van huurders. De Raad van Commissarissen heeft op dit moment de volgende leden:

Leden Raad van Commissarissen

Voordat leden worden (her)benoemd door de Raad van Commissarissen, moeten ze een geschiktheidstest afleggen bij de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Pas als deze de kandidaat-leden geschikt vindt, kan de Raad van Commissarissen overgaan tot (her)benoeming.

Als bijlage bij bovenstaand reglement horen ook nog het regelement van de auditcommissie en het regelement financieel beleid en beheer