• Kinderboerderij de Veldhoeve
  Leefbaarheid in uw wijk
 • Koninginnehof
  Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
 • Klaverhof
  Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Privacyverklaring

Verklaring inzake Gegevensbescherming 

Volksbelang verwerkt persoonsgegevens, zodat zij haar taken kan uitvoeren. De rechtvaardigheidsgrond daarvoor is, dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokken persoon partij is. In het geval van Volksbelang betekent dat de totstandkoming van een huurovereenkomst en de naleving van die huurovereenkomst.. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die Volksbelang verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken, waarbij u als woningzoekende of huurder direct betrokken bent 

Bescherming van uw persoonsgegevens 

Volksbelang gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij u naar de website van de AP. 

Gebruik van persoonsgegevens door Volksbelang 

Volksbelang voert alleen taken uit die verband houden met het verhuren, beheren en onderhouden van woningen in het belang van woningzoekenden en huurders. Wij hebben daarvoor een aantal persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, geboortedatum en woon- en e-mailadres en bankgegevens. 
Van woningzoekenden, die voor een woning in aanmerking willen komen, hebben wij een aantal bijzondere persoonsgegevens nodig, zoals inkomensgegevens en een bankrekeningnummer. 

Verder kan Volksbelang gegevens van u gebruiken bijvoorbeeld in verband met de aanpak van overlast, huurachterstand of woonfraude. 

Plichten en verantwoordelijkheden van Volksbelang 

Volksbelang heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven. 

In sommige gevallen moet Volksbelang u eerst informeren en (wanneer nodig) om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast nemen we de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteren we beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, zijn onze medewerkers gehouden aan een integriteitscode en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn. Ook bedrijven, die voor ons werkzaam zijn en in bepaalde gevallen gebruik moeten maken van persoonsgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, zijn er aan gehouden vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. 

Bewaartermijn 

Volksbelang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken. 

Verstrekking aan andere organisaties

Volksbelang verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij Volksbelang daartoe gerechtigd is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bij het onderdeel “verklaring inzake gegevensbescherming” is dat toegelicht. Zo zullen wij voor het kunnen uitvoeren van onderhoud aan woningen van huurders aan uitvoerende bedrijven naam, telefoonnummer en adresgegevens van deze huurders doorgeven. 
Ook in het geval u een klacht heeft voorgelegd aan de Regionale Klachtencommissie en het voor de behandeling van die klacht noodzakelijk is, zullen wij relevante informatie aan de commissie verstrekken. 

Met organisaties die - in opdracht van Volksbelang - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Volksbelang blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten als Volksbelang uw persoonsgegevens gebruikt: 

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen. 
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij Volksbelang. 
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst. 
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan Volksbelang om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. 
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij Volksbelang, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere organisatie. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Volksbelang. Volksbelang voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

Inzagerecht 

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Volksbelang. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Wij reageren schriftelijk binnen 4 weken. U kunt Volksbelang daarna verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageren wij binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren. 

Weblinks naar andere organisaties 

www.volksbelanghelmond.nl kan linken naar websites van andere organisaties. Volksbelang is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze organisaties. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Volksbelang. Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het email-adres van de Functionaris Gegevensbescherming is FG@volksbelanghelmond.nl.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming 

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan zonder melding vooraf door Volksbelang worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.volksbelanghelmond.nl zijn gepubliceerd.